Meest gestelde vragen

Hieronder vind je de veelgestelde vragen. Klik op een vraag om het antwoord te lezen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op. De makelaar vertelt je graag meer over dit project

 

Een koopsom vrij op naam betekent dat u koopt inclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting van (thans) 21% BTW en inclusief bijkomende kosten zoals:

o    grondkosten (grond in eigendom);

o    bouwkosten (inclusief loon- en materiaalkostenstijging);

o    kosten van de architect, constructeur en overige bouwkundige adviseurs;

o    legeskosten omgevingsvergunning;

o    notariële transportakte, kadastrale opmeting en makelaarscourtage;

o    eenmalige aansluitkosten van water, elektriciteit en riolering (geen gasaansluiting);

o    kadasterkosten met betrekking tot de levering;

o    kosten Waarborgcertificaat Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK);

o    sanitair en tegelwerk.

 

 

De volgende kosten zijn niet in de koopsom v.o.n. inbegrepen:

o    financieringskosten, zoals: hypotheekakte, afsluitprovisie;

o    rente over koopsom grond, vanaf 1 januari 2024 conform artikel 3 van de koopovereenkomst;

o    rente over vervallen bouwtermijnen, conform artikel 4 van de aannemingsovereenkomst;

o    kosten van eventueel meer- en minderwerk;

o     aansluiting en abonnement CAI en/of glasvezel, telefoon (de aansluitpunten zijn wel opgenomen in de woningen);

o    abonnement water, elektra en andere aanbieders;

o    keuken (standaard aansluitingen zijn wel inbegrepen).

Wanneer u de beslissing heeft genomen om tot aankoop over te gaan, wordt de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst voor u in concept opgemaakt. Deze documenten zijn goedgekeurd door de projectnotaris Smid uit Zuidhorn en Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). De koopovereenkomst wordt gesloten met Loostad (aankoop grond) en de aannemingsovereenkomst met Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf (bouw woning). Ter voorbereiding op de ondertekening ontvangt u de concept overeenkomsten ter beoordeling. Voor vragen over de inhoud van beide overeenkomsten kunt u terecht bij Lamberink Makelaars. Na uw akkoord worden beide overeenkomsten ter ondertekening aangeboden.

Een nieuwe woning koopt u uiteraard graag met een gerust hart. Zo wilt u er zeker van zijn dat de

woning aan de voorschriften voldoet, dat de aannemer goed werkt levert en dat eventuele

problemen netjes worden opgelost. Om u die consumentenbescherming en zekerheid te bieden is

de SWK Garantie- en Waarborgregeling in het leven geroepen. Met een Garantie- en Waarborgregeling

bent u er als koper van verzekerd dat uw nieuwe woning ten allen tijde afgebouwd wordt en heeft u zekerheid dat gebreken worden hersteld tot 6 jaar na de oplevering.

 

Nee, de bouwkosten zijn prijsvast in de koopsom vrij op naam van de woning. Eventuele loon- en/of materiaalkostenstijging kunnen niet aan u worden doorberekend.

De woningen in W.est bieden een tal van mogelijkheden om het helemaal naar uw eigen wens te maken. U kunt de woning uitbreiden, indelen en aanpassen. Om u een indruk

te geven van de mogelijkheden, zijn een aantal ruwbouwopties in de brochure uitgewerkt. In aansluiting hierop heeft Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf een koperskeuzelijst opgesteld. In de lijst komen de ruwbouwopties terug, maar kunt u ook aanvullend kiezen voor onder andere  afbouwopties, sanitair, tegels en een keuken. De koperskeuzelijst is de raadplegen onder de knop ‘downloads’ op de website.

Zodra 70% van de woningen definitief zijn verkocht, de grond geschikt is voor het beoogde gebruik incl. bouwrijp gemaakt en Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf in het bezit is van een onherroepelijke omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen. De actuele verkoopstand vindt u terug op Prijslijst (winsumernest.nl).

In de aannemingsovereenkomst is opgenomen dat de bouw kan worden gestart bij een verkooppercentage van 70% (definitief verkocht). De actuele verkoopstand vindt u terug op Prijslijst (winsumernest.nl). Naast het verkooppercentage moet de omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen onherroepelijk zijn en de grond geschikt zijn gemaakt voor de bouw (bouwrijp).

Eén van de voorwaarden voor de start van de bouw is het te behalen van het verkooppercentage van 70%. Dit percentage is leidend. De start van de bouw is niet afhankelijk van de posities en/of het type van de verkochte woningen binnen het plan. Als met de bouw wordt gestart, wordt de door u gekochte woning gebouwd.

In de aannemingsovereenkomst zijn 250 werkbare dagen opgenomen. Dit is circa anderhalf jaar na de start van de bouw.

Met het Winsumernest gaan we verder dan de wettelijke norm (het Bouwbesluit) door iedere woning standaard energieneutraal te realiseren. Een energieneutrale woning is een woning die net zoveel energie opwekt als die verbruikt. Daarmee bestaan uw energielasten enkel uit eigen gebruik, bijvoorbeeld van uw wasmachine, koelkast en computer.

Standaard worden de woningen voorzien van zonnepanelen. De zonnepanelen worden zo veel als mogelijk op de meest gunstige zonoriëntatie van het dak geplaatst. De bevestiging is op de dakpannen. Het aantal zonnepanelen wordt specifiek per bouwnummer bepaald om de woning standaard energieneutraal te kunnen realiseren. U heeft de mogelijkheid het aantal zonnepanelen nog verder uit te breiden. U vindt deze optie terug in de koperskeuzelijst.*** De zonnepanelen komen OP het dak te liggen.

Als u in duurzaamheid graag nog een extra stap wilt maken, bieden we u nu al de mogelijkheid om de woning in Nul-Op-de-Meter te realiseren. Deze optie zorgt ervoor dat ook het eigen gebruik wordt opgewekt door PV-panelen. De energierekening voor stroom kunt u in deze situatie op € 0,- uit laten komen. U vindt deze optie terug in de koperskeuzelijst.

Het water is bevaarbaar. U kunt vanaf uw woning via de Potmaar op het Winsumerdiep komen.

De voetgangers/fietsersbruggen in Munster hebben een hoogte van 2 meter. Er geldt een doorvaart van circa 2 meter. In de overige brede watergangen van Munster wordt met vaarduikers een doorvaart van 1.40 meter nagestreefd.

De walbeschoeiing en het voorgestelde vlonderterras vallen binnen de perceelsgrenzen van het desbetreffende bouwnummer en zijn opgenomen in de koopsom van de woning. U wordt bij aankoop van bouwnummer 9 t/m 17 eigenaar van de aangrenzende walbeschoeiing en het vlonderterras.

-          De vlonder wordt afgewerkt met hardhouten dekplanken voorzien van groeven.

Bij het uitbreiden en/of aanpassen van het vlonderterras dient u te voldoen aan de bestemmingsplanregels van het Winsumernest. Per bouwkavel mag er ten hoogste 1 exemplaar worden gebouwd, evenwijdig aan de oeverlijn. U dient daarnaast rekening te houden met een maximale lengte, een minimale afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen en een maximale bouwhoogte. U kunt de regels raadplegen in het bestemmingsplan “Winsum-Dorp, Woningbouw Steenfabriek Lombok”. *** De vlonder is circa 4 meter breed en circa 2,5 meter diep.

In samenspraak met de eigenaar van het belendende perceel zal voor aanvang van de bouw de sloot worden gedempt.

In het Winsumernest worden bomen, hoge én lage hagen toegepast. De bomen en hoge hagen maken onderdeel uit van het openbare gebied. Het is straks in eigendom van de gemeente Het Hogeland en zij verzorgen het onderhoud hiervan. De bomen en hoge hagen worden buiten de perceelsgrenzen van de woningen geplant.

Het achterpad wordt gezamenlijk bezit van de direct aangrenzende woningen. Dit betekent dat bouwnummers 18, 19, 23, 24 en 25 een gezamenlijk achterpad krijgen en bouwnummers 20, 21, 22, 26, 27 en 28 een gezamenlijk achterpad krijgen. Het gezamenlijke bezit (mandelig) wordt door de notaris vastgelegd in de leveringsakte. De oppervlakte van het gezamenlijke achterpad maakt geen onderdeel uit van uw eigen perceel oppervlakte op de prijslijst.

In samenspraak met de eigenaar van het belendende perceel wordt het bestaande bedrijfspand netjes afgewerkt. Dit gebeurt gelijktijdig met de sloop van de vloer en de sanering van de grond.